โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ( Donmuang Taharnargardbumrung School)
♥ ♥ ♥  ♡ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ♡ ♥ ♥
หน้าหลักเกี่ยวกับโรงเรียนคณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาติดต่อโรงเรียน
 
 
- ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 คลิกดูรายชื่อ
    รายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
 
- ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คลิกดูรายชื่อ
 
- ปฏิทินนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
 
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๕๘ ห้องเรียนพิเศษ
 
- รายชื่อห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
 
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒๕๕๘ ห้องเรียนพิเศษ
 
- รายชื่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 

- ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 (เดิม) ดูรายชื่อทั้งหมด

 
กำหนดการสอบปลายภาค 20-27 กุมภาพันธ์ 2558
 
10 มีนาคม 2558 ประกาศผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2/2557
 
11-12 มีนาคม 2558 สอนซ่อมเสริมและแก้ผลการเรียน 0 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557
 
13 มีนาคม 2558 ประกาศผล แก้ผลการเรียน 0 ครั้งที่ 1
 
16-17 มีนาคม 2558 สอนซ่อมเสริมและแก้ผลการเรียน 0 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557
     
     
     

 

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( โดย นางบุญศิริ สังขศิลา)

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โดย นางบุญศิริ สังขศิลา)


รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( โดย นางนิรมล จุลพงษ ์)


บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรีนยรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน รายวิชาพระพูทธศาสานา ส22103ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข

บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา ส22103 ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2 โดย นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข

บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาดก รายวิชาพระพุทธศาสนา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา 1 (ส21101) สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ผู้รายงาน นางนิรมล จุลพงษ์

รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์3 ว22101เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางธวัลรัตน์ เมฆเฉลิม ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างคำ วิชาหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ท 22201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(นางขนิษฐา อนุเทียนชัย)


บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยเรื่อง การปฏิบัติอังกะลุง วิชาดนตรี ศ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางศศิธร โพธินิยม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชีวะวิทยา ม.4 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ผลงาน ครูวรรษมน จำนงค์สุข

ระบบข้อมูลนักเรียน
ระบบอาจารย์ประจำวิชา
ระบบวิชากิจกรรม
ระบบวิชาเลือกเรียน

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย 2

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คุรุสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรมอาเซี่ยนกระทรวงการต่างประเทศ
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หอสมุดแห่งชาติขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา)
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.