กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 


นางสาวสุภาภรณ์ เปรมสกุลชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสมใจ  ศรีละมุล


นางฉวีวัลลภ์  ระวีย์วราก


นางสาวฐิติวรรณ  ศรีวราพันธุ์

นางสาวสิริกุล แหวนมุข


นายปิติภัทร บิลเต๊ะ


นายชัยอานนท์ แก้วเงิน

นายสาธิต ศาลางาม


นางสาวปภาวี พิมพ์อุบล


นางสาวปภัสรา ชมภูนุช


นางอัจฉรา พลเสนา

นางสาวชนนิกานต์ อัคติ


นางสาวศศิธร  บุญชู


นางสาวอริญชยา บุญประสาน


นางสาวปาจรีย์  คืนชัยภูมิ

 

นางสาวสุธิดา โสมภีร์

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

banerFOOT