กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 


นางสาวสิริกุล  แหวนมุข

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสมใจ ศรีละมุล

นางอัจฉรา  สภานนท์

ดวงทิพย์ เนียมปาน

นางเกษรินทร์  ปานจันทร์

นางฉวีวัลลภ์ ระวีย์วราก


นางสาวกัตติกา  สกุลสวน


นางสาวมัทนียา ทองยุ้น


นางสาววิรัญชนา  ประชากุล


น.ส.ฐิติวนนณ  ศรีวราพันธุ์


น.ส.สุภาภรณ์  เปรมสกุลชัย


นางสาวสาวิณี  เฮ่ประโคน


นายปิติภัทร  บิลเต๊ะ


นางสาววิราวรรณ์  เพ็ชรนาวา

 

นางสาววิลาสินี  สายเวช


นายชัยอานนท์  แก้วเงิน

นายสาธิต  ศาลางาม


นางสาวปภาวี  พิมพ์อุบล


นางสาวสุภาวดี  ทองงาม


นางสาวปภัสรา  ชมภูนุช


นางสาวอัจฉรา  ลีพิลา


นางสาวชนนิกานต์ อัคติ