กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 
นายพีรบูลย์   บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางดวงเนตร ดิษฐลักษณ

ว่าที่ ร.ต.มนตรี ผดุงรัตน์

นายสมลักษณ์ บุญเกิด

นายอรุณ คล้ายชัง

นายนัฐภูมิ  โตสกุล

นายจรัสกุล  จันทวงค์

นางสาววิไลวรรณ ศิริอรรถ

นางสาววราภรณ์ แสงรัสมี
 
     
     
     
     

 

 

 

 

banerFOOT