กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายสมลักษณ์ บุญเกิด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวดวงเนตร ดิษฐลักษณ

ว่าที่ ร.ต.มนตรี ผดุงรัตน์

นายพีรบูลย์   บุญธรรม

นายอรุณ คล้ายชัง

นายนัฐภูมิ  โตสกุล

นายจรัสกุล  จันทรวงค์

นางสาววิไลวรรณ ศิริอรรถ

นางสาววราภรณ์ แสงรัสมี

 
     

 

 

banerFOOT