กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 
นายจรัสกุล  จันทวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายสมลักษณ์  บุญเกิดนายอรุณ  คล้ายชัง

 


นายนัฐภูมิ  โตสกุล

นางสาววิไลวรรณ  ศิริอรรถ
 


นางสาววราภรณ์  แสงรัสมี

นางสาวทาริสา  หุ่นทอง

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 
 
 
 

banerFOOT