กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางสาวนุชนาถ   จั่นงาม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางเกษสินี ปานสีนุ่น


นางศศิธร โพธินิยม


นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอม

นายปัญญา  จันทวงษ์


นายวุฒิไกร มาลา

นายสัณหภาส  อุทธา

นางสาวณัฐกฤตา  รู้ระวังภัย

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

banerFOOT