กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางจิระนิตย์ สายจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางนุชนาถ   จั่นงาม


นางพัชรี  อ่อนแก้ว


นางทัศณีย์  จิรอังกูรสกุล


นางสาวเกษสินี ปานสีนุ่น


นางศศิธร โพธินิยม


อภิสิทธิ์ กลิ่นหอม

นายปัญญา  จันทวงษ์

นายดลวาการ  ลิ้มระหงษ์

นายวุฒิไกร มาลา

 

 

 

 

 
 

banerFOOT