กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

 


นางศศิพิมพ์  วรรณกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวลัดดา สุนทรศิริ


นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข


นางสาวสายพร ขจรคำ


นางสาวชุติภา ผลผลา


นางสาววริศรา  กินูน


นายณปิติ วงศ์ษา

นางสาวเด่นนภา แก้วศรี


น.ส.วรรณรวี  วงษ์ทอง
นางสาวพรพิพัฒน์  วรรณจิตร์


นายไณยณพิชญ์  คำชื่น


น.ส.ชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์

นายธีระพงษ์  ทองทา

นายภาณุวัฒน์  สุขพอดี
     
 

 

 

   

 

 


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

banerFOOT