กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

 

นางสาวเด่นนภา แก้วศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 


นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข


นางสาวสายพร ขจรคำ


นางสาวชุติภา ผลผลา


นางสาววริศรา  กินูน


นายณปิติ วงศ์ษา

นางสาวพรพิพัฒน์ วรรณจิตร์


น.ส.วรรณรวี  วงษ์ทอง


นายไณยณพิชญ์  คำชื่นโชติวรกุล
     

 


น.ส.ชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์

นายธีระพงษ์  ทองทา

นายภาณุวัฒน์  สุขพอดี

นางนิตยา  โตแก้ว

นายวิรัตน์  แสนกัน

 

 

 

 

   

 

 


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

banerFOOT