กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

 


นายภานุวัฒน์  ถนอมนิ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวลัดดา สุนทรศิริ


นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข


นางสาวสายพร ขจรคำ


นางสาวชุติภา ผลผลา


นางสาววริศรา  กินูน


นายณปิติ วงศ์ษา


นางศศิพิมพ์  วรรณกูล

 


นางสาวเด่นนภา แก้วศรี


น.ส.วรรณรวี  วงษ์ทอง


นายไณยณพิชญ์  คำชื่น


นางสาวพรพิพัฒน์  วรรณจิตร์

น.ส.ชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์

นายธีระพงษ์  ทองทา
     
 

 

 

   

 

 


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

banerFOOT