กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

 


นางศศิพิมพ์  วรรณกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวลัดดา สุนทรศิริ


นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข


นางสาวสายพร ขจรคำ


นางสาวชุติภา ผลผลา


นางสาววริศรา  กินูน


นายณปิติ วงศ์ษา

นางสาวเด่นนภา แก้วศรี


น.ส.วรรณรวี  วงษ์ทอง
นางสาวพรพิพัฒน์  วรรณจิตร์


นายไณยณพิชญ์  คำชื่น


น.ส.ชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์

นายธีระพงษ์  ทองทา

นายภาณุวัฒน์  สุขพอดี