งานแนะแนว

 

นางชวนใจ แก้วนำมา

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวโสทิพย์ สุนทรวงษ์

นางสาวประไพ สมปราชญานันท์

นางสาวลัคนา วงษ์เพ็ญ

นางสาวนิสารัตน์ ฟุ้งขจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banerFOOT