นายเผด็จ  อุทุมสกุลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

นางสาวปริญญฉัษฎ์  เศรษฐยศพงศา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


นายพงษ์ศักดิ์  บัวหุ่ง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวรินดา  ไชยโคตร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางบุญศิริ   สังขศิลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

                                                   

 

 
 
 
 
 
 

banerFOOT