นายเกษม  สดงาม

ประธานกรรมการ

นายวีระชัย  สิทธิโชค

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวันชัย  คงเพ็ขร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลอากาศโทอุทิศ  ศิริคุปต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพันธ์ศักดิ์  นิ่มพานิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวิรัตน์  ธานี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนัยนา  ประเสริฐแสง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นาวาอากาศโทหญิงนงลักษณ์  ประภาสวัต

กรรมการผู้ปกครอง

นางสาวชวัลพัชร์  ศิริวัฒนวิบูลย์

กรรมการผู้แทนครู

นายยงยุทธ  สงวนอารมณ์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายอนุรัตน์  เครือชะเอม

กรรมการผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

นาวาอากาศตรีสถาพร  ภัทโกมล

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูวศินวรกิจ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระมหาวิภูษิต  อิสุสรเมโธ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ

 


 

 

 

banerFOOT