ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

>> รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ใช่

yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes

 

 

 

หน้าแรก

 

รายงานเรื่อง   รายงานการพัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะวิชาดนตรี ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน        นางศศิธร โพธินิยมตำแหน่งครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ปีการศึกษา     2559

บทคัดย่อ

                รายงานการพัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 23)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติเรื่องขลุ่ยไทยไพเราะวิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2จำนวน 45คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะ(Purposive Sampling)โดยจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะวิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุดคือชุดที่ 1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขลุ่ย(The basic Knowledge of flute)ชุดที่ 2 ขั้นตอนการฝึกเป่าขลุ่ย(The step of practice Thai flute) ชุดที่ 3การเป่าขลุ่ยเพลงรำวงลอยกระทง(How to playRumwangloykrathongbyThaiflute)ชุดที่4การเป่าขลุ่ยเพลงค่าน้ำนม(HowtoplaykarnamnombyThai flute)ชุดที่ 5 การเป่าขลุ่ยเพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น(Howto play Laosiangtian 2tempo level by Thai flute)ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน แบบแผนการรายงานที่ใช้คือ One Group Pretest - Posttest Designและใช้ t-test for Dependent Sampleในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า

         1.ชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะวิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.26/86.32สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

         3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติเรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมา

<<<<<ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่าง>>>>>

ปฏิทินกิจกรรม ด.ม.

ประกาศ / ข่าวสารทั่วไป
smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley

 
by_webmaster : ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ
yesงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง


 
 

SMART DM. คนดี คนเก่ง

บทความ/สื่อการสอน/ผลงาน/วิจัยครู

ผู้อำนวยการ

โครงสร้างหลักสูตร 61

information

รวมภาพกิจกรรม

ระบบ ICT School
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1539311
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
304
991
2253
1531670
19785
25553
1539311

สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

banerFOOT