Bmenu 01

Bmenu 02 Bmenu 03

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

หน้าแรก

 

รายงานเรื่อง   รายงานการพัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะวิชาดนตรี ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน        นางศศิธร โพธินิยมตำแหน่งครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ปีการศึกษา     2559

บทคัดย่อ

                รายงานการพัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 23)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติเรื่องขลุ่ยไทยไพเราะวิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2จำนวน 45คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะ(Purposive Sampling)โดยจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะวิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุดคือชุดที่ 1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขลุ่ย(The basic Knowledge of flute)ชุดที่ 2 ขั้นตอนการฝึกเป่าขลุ่ย(The step of practice Thai flute) ชุดที่ 3การเป่าขลุ่ยเพลงรำวงลอยกระทง(How to playRumwangloykrathongbyThaiflute)ชุดที่4การเป่าขลุ่ยเพลงค่าน้ำนม(HowtoplaykarnamnombyThai flute)ชุดที่ 5 การเป่าขลุ่ยเพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น(Howto play Laosiangtian 2tempo level by Thai flute)ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน แบบแผนการรายงานที่ใช้คือ One Group Pretest - Posttest Designและใช้ t-test for Dependent Sampleในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า

         1.ชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะวิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.26/86.32สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

         3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติเรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมา

<<<<<ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่าง>>>>>

ประกาศราคาจัดซื้อ จัดจ้าง ด.ม

SMART DM. คนดี คนเก่ง

บทความ/สื่อการสอน/ผลงาน/วิจัยครู

ผู้อำนวยการ

 
 
 
 

รวมภาพกิจกรรม

 


Qr code แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

ระบบ ICT School
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1398053
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
17
1696
10719
1382255
17779
35464
1398053

สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

banerFOOT