Bmenu 01

Bmenu 02 Bmenu 03

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

หน้าแรก

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense แบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใชเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง  Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense แบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใชเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง  Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense  แบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  โรงเรียน ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จำนวน 32 คน โดยจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 5229 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยชุดกิจกรรม 3 คือ  ชุดที่ 1  Present Simple Tense ชุดที่ 5 Present Continuous Tense  ชุดที่ 3 Past Simple Tense มีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน  แบบแผนการวิจัยที่ใช้คือ  One Group Pretest - Posttest Design และใช้ t-test for Dependent Sample ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense  แบบร่วมมือกันเรียนรูโดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.4/83.56 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 08 /08 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tens   แบบร่วมมือกันเรียนรูโดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .82  3. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง  Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense  แบบร่วมมือกันเรียนรูโดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ใน ระดับมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense  แบบร่วมมือกันเรียนรูโดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ Key words: Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense

โหลดไฟล์ตัวอย่างรูปเล่ม

ประกาศราคาจัดซื้อ จัดจ้าง ด.ม

SMART DM. คนดี คนเก่ง

บทความ/สื่อการสอน/ผลงาน/วิจัยครู

ผู้อำนวยการ

 
 
 
 

รวมภาพกิจกรรม

 


Qr code แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

ระบบ ICT School
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1365108
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
680
914
7354
1348444
20298
29098
1365108

สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

banerFOOT