ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

>> รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ใช่

yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes

 

 

 

หน้าแรก

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense แบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใชเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง  Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense แบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใชเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง  Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense  แบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  โรงเรียน ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จำนวน 32 คน โดยจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 5229 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยชุดกิจกรรม 3 คือ  ชุดที่ 1  Present Simple Tense ชุดที่ 5 Present Continuous Tense  ชุดที่ 3 Past Simple Tense มีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน  แบบแผนการวิจัยที่ใช้คือ  One Group Pretest - Posttest Design และใช้ t-test for Dependent Sample ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense  แบบร่วมมือกันเรียนรูโดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.4/83.56 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 08 /08 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tens   แบบร่วมมือกันเรียนรูโดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .82  3. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง  Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense  แบบร่วมมือกันเรียนรูโดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ใน ระดับมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษการใช้ไวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense  แบบร่วมมือกันเรียนรูโดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ Key words: Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense

โหลดไฟล์ตัวอย่างรูปเล่ม

ปฏิทินกิจกรรม ด.ม.

ประกาศ / ข่าวสารทั่วไป
smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley

 
by_webmaster : ครูอนันตชัย ไชยโกฏิ
yesงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง


 
 

SMART DM. คนดี คนเก่ง

บทความ/สื่อการสอน/ผลงาน/วิจัยครู

ผู้อำนวยการ

โครงสร้างหลักสูตร 61

information

รวมภาพกิจกรรม

ระบบ ICT School
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1539365
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
358
991
2307
1531670
19839
25553
1539365

สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

banerFOOT