8ก.ย.60 นางสาวพรประภา บุตรทอง นักเรียน ม.4/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่6

8 กันยายน 2560  
       โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่6 จัดโดยหน่วยงาน กองทัพบก นางสาวพรประภา  บุตรทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ 7 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานการประกวดภาพวาดระบายสีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ผลการแข่งขันตัดสินเสร็จสิ้นตั้งแต่ นักเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) จากผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั่วประเทศ ครูบุญตรี  ศรีกะชา  นำนักเรียนที่ได้รับรางวัลและนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ครูปัญญา  จันทวงษ์ และครูบุญตรี  ศรีกะชา ผู้ฝึกซ้อมดูแล และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด (ภาพ/ข่าว:นายปัญญา จันทวงษ์)