คำสั่ง อบรมเชิงปฎิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 28 พ.ค. 62