กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


นางสาววิภารัตน์  งาหอม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวชวัลพัชร์  ศิริวัฒนวิบูลย์

นางจิราภรณ์ สุวงศ์ศักดิ์ศรี

นางสาวทิพวรรณ  ทองงาม


นางณัฌอร  เมฆเฉลิม

นายสมบูรณ์   จันทร์พงษ์

นางสาวปัญจพร  แสนจันทร์

นายคุณากร เหิดวังม่วง

นางสาวเสาวนุช วุฒิสาร

 

นางสาวศิรินนาถ ทับทิมใส

นางสาวสุชาดา สังข์ทอง

นางสาวพัชรินทร์  อินละคร

นางสาวรัตนา  อินต๊ะวงค์

นางสาววรรษมล  ชมภูบาง

นางศศิวิมล  สิริวัฒน์

นายชัยณรงค์  เสาวงค์

นายพรชัย  คำเชิด

 นางสาวชนาธิป  ใบยา

 

นางสุดารัตน์  พัฒนพาณิชย์

นายณัฐพล  สีจาด

 
       

 

เทคโนโลยี


นางสาวณฐนน  รัตนศุภสิน

ว่าที่ร้อยตรี  สุทัศน์  เอกลาภ

นางสาวอินทีวร ชัยกูล

นางสาวยุวดี  แย้มเกษร

นางสาวปวีณา  ทองเอม

นายอนันตชัย ไชยโกฏิ

นายอวิรุทธ์ วิชัยศรี

นายเอกลักษณ์ ธะประสพ

       
       
       

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

banerFOOT