กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


นางสาวมะลิวัลย์  ดีหลาย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาววิภาภรณ์  สุเทวี


นายวิศรุต แสงภู่


นางสาวน้ำผึ้ง พรหมเทพ

นางสาวสมหมาย โพธิ์ประยูร


น.ส.รัชฎาภรณ์ คำแผ่น


นายภูรินท์  บูรณพล


นางสาวภัทรภร เปรมปร

นางสาวรัตน์ฤทัย  เสืออิ่ม

นางเจนจิรา  สุขสว่าง

นางสาวปิยะดา ดวงวันทอง


นางสาววาสนา อุปสิทธิ์

นางสาวบุณยานุช ผาสุข

นายอภิลักษณ์  ศิริมาศ

นางสาวปณิดา  โสภา

นางสาวบัณฑิตา  สุจีรกุลไกร

นายเกรียงไกร  พงษ์โต

นางสาวศศิประภา อินโบราณ


นางสาวพิจิตรา อรัญมิตร

นางสาวภาวนา  สิงห์สม

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

banerFOOT