คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ารับหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ (2)