กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางนงนุช นาคพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางขนิษฐา อนุเทียนชัย

นางสาวสุกัญญา ปักษาทอง


นางสาวลักขณา  บุตรทรัพย์


นางสาววิริยา ธรรมสมบัติ


นางปาราวตี  โตสกุล


นางสาววิลาสิณี ชูชื่น


นางสมควร ปลื้มสูตร


นายนัทรวัธน์  โยธา


นางสาวสุกานดา  อาจหาญ


นางสาวนรินทร์ทิพย์ มุลภา


นางสาวเบญจรงค์  เที่ยงศรีเกลี้ยง

นายพีรายุ  ปิดทอง


นางสาวเดือนเต็ม  บำรุงนา

 

 

 

 

       

 

 
 
 
 

banerFOOT