กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางนงนุช นาคพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางกานต์รวี  อาริยธนไพศาล

นางสาวสุกัญญา ปักษาทอง


นางสาวลักขณา  บุตรทรัพย์


นางสาววิริยา ธรรมสมบัติ


นางสาววิลาสิณี ชูชื่น

 


นางสมควร ปลื้มสูตร

 


นายพีรายุ  ปิดทอง

 


นางสาวสุกานดา  อาจหาญ


นางสาวเบญจรงค์  เที่ยงศรีเกลี้ยง


นางสาวเดือนเต็ม  บำรุงนา


นายนิติกรณ์  ตั้งหลัก

นางสาวเมธาวี  ศรีสมบูรณ์

   

 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 

banerFOOT