เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

นางสาววรรษมน  คงเมือง


นางสาวศศิประภา  ผดุงญาติ

นางสาวพูลศรี รอดพาล


นางสาวจินตวาณี  สังขมา

นางณัฐศิตราพัชร บางแดง

 

นางสาวชญาภา  ดอนชาดา

นายอานนท์ คูณเศษ

นางสาวกรรณิกา  ปิ่นเสา

   

 


 


 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

งานแนะแนว

 

นางชวนใจ แก้วนำมา

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวโสทิพย์ สุนทรวงษ์

นางสาวประไพ สมปราชญานันท์

นางสาวลัคนา วงษ์เพ็ญ

นางสาวนิสารัตน์ ฟุ้งขจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

 

นางสาวเด่นนภา แก้วศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 


นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข


นางสาวสายพร ขจรคำ


นางสาวชุติภา ผลผลา


นางสาววริศรา  กินูน


นายณปิติ วงศ์ษา

นางสาวพรพิพัฒน์ วรรณจิตร์


น.ส.วรรณรวี  วงษ์ทอง


นายไณยณพิชญ์  คำชื่นโชติวรกุล
     

 


น.ส.ชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์

นายธีระพงษ์  ทองทา

นายภาณุวัฒน์  สุขพอดี

นางนิตยา  โตแก้ว

นายวิรัตน์  แสนกัน

 

 

 

 

   

 

 


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 

นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการสอน

นายปฐม ศิริเวทิน

นางบุญศิริ สังขศิลา

 

 

 

นางสาวคัดนางค์  บัวเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางสาวพีรวรรณ แก้วสุกแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางถวิล เกตุแก้ว

นางฉวีวรรณ  สารัตถานนท์

นางสาวผกามาศ  หมอกมัว

นางสาววรัญญา  อังศุธรารักษ์

 

นางสาวณัจฉรียา  พูลทอง

นางสาวกฤตาพร อุดมชัชวาล

 

นางสาวปราณี  วางหา

นายชิศณุฑัต  ชัยมูล

 

 

 

 

 

 

 
 

banerFOOT