เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 


นายเกื้อกูล  ศรีชัยแสง


นางสาววรรษมน  คงเมือง


นางสาวศศิประภา  ผดุงญาติ


นางสาวพูลศรี รอดพาล


นางสาวสุกัญญา  ส่งแสง


นางสาวจินตวาณี  สังขมา


นางณัฐศิตราพัชร บางแดง
 ว่าที่ร.ต.ญ.กัญญ์ปวีร์  ไชยวิสูตร


 นางสาวชญาภา  ดอนชาดา


นางสาวนิฐาภร  บุริขันธ์


นายอานนท์ คูณเศษ


 


 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแนะแนว

 

นางชวนใจ แก้วนำมา
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวโสทิพย์ สุนทรวงษ์

นางสาวประไพ สมปราชญานันท์

นางสาวลัคนา วงษ์เพ็ญ

นางสาวนิสารัตน

 

 

     
       

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

 

 


นางศศิพิมพ์  วรรณกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข


นางสาวสายพร ขจรคำ


นางสาวชุติภา ผลผลา


นางสาววริศรา  กินูน


นายณปิติ วงศ์ษา

นางสาวพรพิพัฒน์  วรรณจิตร์

นางสาวเด่นนภา แก้วศรี


น.ส.วรรณรวี  วงษ์ทอง

นายไณยณพิชญ์  คำชื่น


น.ส.ชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์


นายธีระพงษ์  ทองทา

นายภาณุวัฒน์  สุขพอดี
       
 

 

 

   

 

 


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 

นางอัมรา   อินโอภาส
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการสอน

นายปฐม ศิริเวทิน

นางบุญศิริ สังขศิลา

 

 

 

 

 

     
       

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางสาวพีรวรรณ แก้วสุกแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางถวิล เกตุแก้ว

ครูการงาน

นางปาริชาติ  วีระพันธุ์

ครูการงานฯ

นางฉวีวรรณ  สารัตถานนท์

ครูการงานฯ

นางสาวผกามาศ  หมอกมัว

ครูเกษตร


นางสาววรัญญา  อังศุธรารักษ์
ครูธุรกิจ


นางสาวนิธิดา  ทองใส

ครูการเงิน

 

นางสาวกัญชพร นิลวัฒน์

ครูคหกรรม

นางสาวณัจฉรียา  พูลทอง

ครูเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

banerFOOT