เนื้อหา

เดิน-วิ่ง รวมใจต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ ครั้งที่ 2

 

สัปดาห์นี้มีอะไร (26-30 พฤศจิกายน 2561)

 

ปฏิทินการตรวจเครื่องแต่งกาย ภาคเรียนที่ 2/2561

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ตรวจ
1 5-9 พฤษจิกายน 2561 หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา
2 3-7 ธันวาคม 2561 หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา
3 7-11 มกราคม 2561 หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา
4 4-5 กุมภาพันธ์ 2561 หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา

 

หมายเหตุ : เมื่อครวจแล้วตัดคะแนนลงในแบบฟอร์มในคู่มือที่ปรึกษา

 

งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

banerFOOT