Up

กลุ่มงานวิชาการ

กำหนดชิ้นงานรายวิชา
อัตราส่วนคะแนน การเก็บคะแนนและเวลาเรียน
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมชุม) ภาคเรียนที่ 1/2565
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้_2562
แบบฟอร์มการทำข้อสอบ 2562
แบบฟอร์มนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เทอม 1/2564
วิธีดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (แบบหน้าเดียว) 2563
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน_(part1)
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
 
 
Powered by Phoca Download

banerFOOT