Up

งานการประกันคุณภาพการศึกษา

เล่มคู่มือ
ตารางมอบหมายหน้าที่การประเมินจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและใช้เอกสารในการประเมิน(แผนผังหน้าที่)
แผนผังหน้าที่ แก้ไข
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา63-pdf
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา63 (word)
รายชื่อประเมิน2-2562
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน มฐ.1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Sar)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินกลุ่มสาระ (Sar)
 
 
Powered by Phoca Download

banerFOOT