Up

กลุ่มงานวิชาการ

แบบฟอร์มรายงานการวิจัย
กำหนดชิ้นงานรายวิชา
อัตราส่วนคะแนน การเก็บคะแนนและเวลาเรียน
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
แบบฟอร์มผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1-2562
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมชุม) 1-2562
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้_2562
แบบฟอร์มการทำข้อสอบ 2562
แบบฟอร์มนิเทศการสอน 1-2562
 
 
Powered by Phoca Download

โครงสร้างหลักสูตร 61

ประกาศโรงเรียนดอนเมืองฯ

banerFOOT