Up

กลุ่มงานวิชาการ

แบบฟอร์มรายงานการวิจัย
กำหนดชิ้นงานรายวิชา
อัตราส่วนคะแนน การเก็บคะแนนและเวลาเรียน
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมชุม) 1-2562
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้_2562
แบบฟอร์มการทำข้อสอบ 2562
แบบฟอร์มนิเทศการสอน 1-2562
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เทอม 2/2562
วิธีดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2562(new)
 
 
Powered by Phoca Download

My Office DM.

โครงสร้างหลักสูตร 61

banerFOOT