Up

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มสรุปการประชุมผู้ปกครอง
คู่มือรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
บันทึกข้อตกลง ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
 
 
Powered by Phoca Download

banerFOOT