กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 


นางสาวสิริกุล แหวนมุข

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสมใจศรีละมุล

ดวงทิพย์เนียมปาน


นางเกษรินทร์ปานจันทร์


นางฉวีวัลลภ์ระวีย์วราก

นางสาวฐิติวนน ณ ศรีวราพันธุ์


นางสาวสุภาภรณ์ เปรมสกุลชัย


นายปิติภัทร บิลเต๊ะ


 

 

 

 


 


นางสาววิราวรรณ์ เพ็ชรนาวา

 

นางสาววิลาสินี สายเวช


นายชัยอานนท์ แก้วเงิน

นายสาธิต ศาลางาม


นางสาวปภาวี พิมพ์อุบล


นางสาวสุภาวดี ทองงาม


นางสาวปภัสรา ชมภูนุช


นางอัจฉรา พลเสนา


นางสาวชนนิกานต์ อัคติ


นางสาวศศิธร  บุญชู

นางสาวอริญชยา บุญประสาน


นางสาวปาจรีย์  คืนชัยภูมิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

banerFOOT