กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 


นางสาวสุภาภรณ์ เปรมสกุลชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสมใจ  ศรีละมุล


นางฉวีวัลลภ์  ระวีย์วราก


นางสาวฐิติวนน ณ ศรีวราพันธุ์

นางสาวสิริกุล แหวนมุข


นายปิติภัทร บิลเต๊ะ


นายชัยอานนท์ แก้วเงิน

นายสาธิต ศาลางาม


นางสาวปภาวี พิมพ์อุบล


นางสาวปภัสรา ชมภูนุช


นางอัจฉรา พลเสนา

นางสาวชนนิกานต์ อัคติ


นางสาวศศิธร  บุญชู


นางสาวอริญชยา บุญประสาน


นางสาวปาจรีย์  คืนชัยภูมิ

 

นางสาวสุธิดา โสมภีร์

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

banerFOOT