กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายดลวาการ  ลิ้มระหงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางนุชนาถ   จั่นงาม


นางทัศณีย์  จิรอังกูรสกุล


นางจิระนิตย์ สายจันทร์


นางเกษสินี ปานสีนุ่น


นางศศิธร โพธินิยม


นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอม

นายปัญญา  จันทวงษ์


นายวุฒิไกร มาลา

 
 

 

 

 

 
 

banerFOOT