นางสาวพีรวรรณ แก้วสุกแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางถวิล เกตุแก้ว

ครูการงาน

นางปาริชาติ  วีระพันธุ์

ครูการงานฯ

นางฉวีวรรณ  สารัตถานนท์

ครูการงานฯ

นางสาวผกามาศ  หมอกมัว

ครูเกษตร


นางสาววรัญญา  อังศุธรารักษ์
ครูธุรกิจ


นางสาวนิธิดา  ทองใส

ครูการเงิน

 

นางสาวกัญชพร นิลวัฒน์

ครูคหกรรม

นางสาวณัจฉรียา  พูลทอง

ครูเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

banerFOOT