กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

 

 


นางศศิพิมพ์  วรรณกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข


นางสาวสายพร ขจรคำ


นางสาวชุติภา ผลผลา


นางสาววริศรา  กินูน


นายณปิติ วงศ์ษา

นางสาวพรพิพัฒน์  วรรณจิตร์

นางสาวเด่นนภา แก้วศรี


น.ส.วรรณรวี  วงษ์ทอง

นายไณยณพิชญ์  คำชื่น


น.ส.ชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์


นายธีระพงษ์  ทองทา

นายภาณุวัฒน์  สุขพอดี
       
 

 

 

   

 

 


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

banerFOOT