กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

 

นางสาวเด่นนภา แก้วศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 


นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข


นางสาวสายพร ขจรคำ


นางสาวชุติภา ผลผลา


นางสาววริศรา  กินูน


นายณปิติ วงศ์ษา

นางสาวพรพิพัฒน์ วรรณจิตร์


น.ส.วรรณรวี  วงษ์ทอง


นายไณยณพิชญ์  คำชื่นโชติวรกุล
     

 


น.ส.ชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์

นายธีระพงษ์  ทองทา

นายภาณุวัฒน์  สุขพอดี

นางนิตยา  โตแก้ว

นายวิรัตน์  แสนกัน