ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 

นางอัมรา   อินโอภาส
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการสอน

นายปฐม ศิริเวทิน

นางบุญศิริ สังขศิลา

 

 

 

นางสาวคัดนางค์  บัวเทศ

นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์