นายเผด็จ  อุทุมสกุลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


นางสาวประไพ  เสมหร่ำ

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ


นางสาวเบญจวรรณ  โพธิเดช

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

                                                                        

 

                                                                        

 

 

 
 
 
 

banerFOOT