SAR D.M.

ITA

ระบบรายงานผลสอบแก้ตัว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 


นางสาวศศิธร  บุญชู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสมใจ ศรีละมุล

นางสาวสิริกุล  แหวนมุข

นายปิติภัทร  บิลเต๊ะ

นายชัยอานนท์  แก้วเงิน

นายสาธิต  ศาลางาม


นางสาวปภาวี  พิมพ์อุบล

นางสาวสุภาภรณ์  เปรมสกุลชัย 

นางสาวปภัสรา  ชมภูนุช

นางสาวชนนิกานต์ อัคติ

นางสาวนิติยา  แหลมทุ่ง

นางสาวอริญชยา  บุญประสาน

นางสาวปาจรีย์  คืนชัยภูมิ

นางสาวสิริมา  จารุดุล

นางสาวธนพร  มณีรัตน์

นางสาวสุจิตรา  มณฑารัตน์

นางสาวสมาพร  พิพัฒน์ชลธี

นางสาววรรณภา  ลาดบัวขาว

นางสาวชมพูนุช  เรืองเรื่อ

นายทรงยศ  ยิ้มถนอม

นางณัฐศิตราพัชร  บางแดง