SAR D.M.

ITA

ระบบรายงานผลสอบแก้ตัว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 


นายจรัสกุล  จันทรวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาววิไลวรรณ  แก้วเงิน

นางสาววราภรณ์ แสงรัสมี

นายสมลักษณ์ บุญเกิด

นางสาวทาริสา  หุ่นทอง

นางสาวโสรดา  สุทธิสมบูรณ์

นายธีรดนย์  จำปาหอม

นายสุรกานต์  ตามล

นายอานนท์  คูณเศษ