กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


นางสาวมะลิวัลย์  ดีหลาย

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาววิภาภรณ์  สุเทวี


นายวิศรุต แสงภู่


นางสาวน้ำผึ้ง พรหมเทพ


นางสาวสมหมาย โพธิ์ประยูร


น.ส.รัชฎาภรณ์ คำแผ่น


นายภูรินท์  บูรณพล


น.ส.ภัทรภร เปรมปร

นางสาวรัตน์ฤทัย  เสืออิ่ม

นางเจนจิรา  สุขสว่าง

น.ส.ปิยะดา ดวงวันทอง


นางสาววาสนา อุปสิทธิ์

นางสาวบุณยานุช ผาสุข

นายอภิลักษณ์  ศิริมาศ

นางสาวปณิดา  โสภา

นางสาวบัณฑิตา  สุจีรกุลไกร

นายเกรียงไกร  พงษ์โต
ูศศิประภา อินโบราณ
พิจิตรา อรัญมิตร
 

 

 


 
 
 
 
 
 
 

banerFOOT