กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางนงนุช นาคพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางกานต์รวี  อาริยธนไพศาล

นางสาวสุกัญญา ปักษาทอง


นางสาวลักขณา  บุตรทรัพย์


นางสาววิริยา ธรรมสมบัติ


นางปาราวตี  โตสกุล


นางสาววิลาสิณี ชูชื่น


นางสมควร ปลื้มสูตร


นายพีรายุ  ปิดทอง


นางสาวสุกานดา  อาจหาญ


นางสาวเบญจรงค์  เที่ยงศรีเกลี้ยง


นางสาวเดือนเต็ม  บำรุงนา

นายนิติกรณ์  ตั้งหลัก

นางธรารัตน์ จันทร์กระจ่าง
 

 

 

 

       

 

 
 
 
 
 
 

banerFOOT